Ebda zblokk fil-kwestjoni tat-trasferimenti ‘xejn trasparenti’

Gian-Paul-Gauci

It-Taqsima Servizzi tas-Sahha tal-Union Haddiema Maghqudin, fuq talba tas-Segretarju Permanenti fil-Minsiteru tas-Solidarjeta’ Socjali, illum regghet iltaqghet mal-istess Ministeru sabiex jitkomplew id-diskussjonijiet fuq id-diversi trasferimenti li saru fl-Isptar San Vincenz f’dawn l-ahhar jiem.

It-Taqsima Servizzi tas-Sahha tal-UHM ghal darb’ohra fl-imsemmija laqgha resqet ghad-diskussi il-kriterja stabiliti ta’ kif ghandhom isiru it-trasferimenti u l-prassi ta’ kif dawn it-trasferimenti normalment jinhargu. Mandankollu wara li spiccat din il-laqgha baqa ma ntlahaqx qbil fuq il-kriterja ta’ trasferimenti u fuq liema bazi l-haddiema ghandhom jigu trasferiti. Apparti hekk, din it-Taqsima baqghet minghajr twegiba ghal mistoqija li ilha ssir mill-haddiema milquta: fuq liema prassi intghazlu dawn il-haddiema minn ohrajn.